Aanmelden

Stap 1: Per e-mail informatie opvragen bij XS VvE Beheer (dit verplicht u tot niets!)
U krijgt een e-mail retour met alle informatie. Deze bestaat uit:

 • De beheerovereenkomst.

 • Aanmeldingsformulieren.

 • Informatie over de wijze waarop men kan besluiten tot uitbesteding.

 • Een checklist voor alle toe te sturen documenten.

 

Stap 2: Informatie bespreken met de overige eigenaren van de VvE in een vergadering en tot een besluit komen of unaniem de brief tot uitbesteding tekenen.

 

Stap 3: Alle stukken verzamelen t.b.v. aanmelding:

 • de getekende beheerovereenkomst;

 • machtiging voor automatische incasso van de maandbijdragen;

 • gegevensformulier eigenaars;

 • een kopie van de splitsingsakte en splitsingstekening van de VvE;

 • kopie van getekende notulen met daarin opgenomen het besluit om XS VvE Beheer als beheerder aan te stellen inclusief getekende presentielijst + eventuele volmachten.
  Of een door alle leden getekende brief met akkoord tot uitbesteding beheer;

 • inschrijving Kamer van Koophandel en kopie geldig legitimatiebewijs van de ingeschreven bestuurder(s)

 

Stap 4: Alle overige informatie verzamelen en toesturen aan XS VvE Beheer:

 • indien aanwezig balans van het laatste boekjaar ten behoeve van het aansluiten van de boekhouding;

 • huidige begroting (indien aanwezig);

 • afschriften van bankrekeningen; XS VvE Beheer zal nieuwe rekeningen op naam van de VvE openen bij de SNS;

 • verzekeringspolissen en eventueel taxatierapporten;

 • onderhoudscontracten.